Convocatoria Bolsas Comedor Municipais curso 2021-2022

GALEGO

Hoxe 30 de marzo de 2021 publicáronse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña as bases para a convocatoria das bolsas municipais de comedor para o curso 2021-2022.

O prazo para a presentación de solicitudes será do 5 ao 30 de abril, ambos incluídos.

Os impresos facilitaranse nas oficinas dos rexistros municipais e estarán tamén dispoñibles na sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es).

A solicitude específica e os anexos, debidamente cubertos e asinados, e o resto de documentación exixida na convocatoria poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Todos os listados (requirimentos de corrección, listas provisionais e definitivas…) identificarán a solicitude do menor atendendo ao código de asento de rexistro da solicitude inicial.

NOTA: Este ano, entre outros requisitos para acceder á bolsa, o/a alumno/a solicitante deberá ter un DNI, NIE ou número de identificación fiscal válido. Naqueles casos que por imposibilidade legal non dispoñan de ningún dos documentos anteriores, poderán presentar unha instancia no rexistro solicitando a cobertura do gasto de comedor con outro recurso, que será valorado polos equipos técnicos especializados

CASTELLANO

Hoy 30 de marzo de 2021 se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña las bases para la convocatoria de las becas municipales de comedor para el curso 2021-2022.

El plazo para la presentación de solicitudes será del 5 al 30 de abril, ambos incluidos.

Los impresos se facilitarán en las oficinas de los registros municipales y estarán también disponibles en la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es).

La solicitud específica y los anexos, debidamente cubiertos y firmados, y el resto de documentación exigida en la convocatoria podrá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), en los registros municipales (Plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franja y del CCM Mesoiro), en el registro telemático de la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en cualquier otro de los previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Todos los listados (requerimientos de subsanación, listas provisionales y definitivas…) identificarán la solicitud del menor atendiendo al código de asiento de registro de la solicitud inicial.

NOTA: Este año, entre otros requisitos para acceder a la beca, el/la alumno/a solicitante deberá tener un DNI, NIE o número de identificación fiscal válido. En aquellos casos que por imposibilidad legal no dispongan de ninguno de los documentos anteriores, podrán presentar una instancia en el registro solicitando la cobertura del gasto de comedor con otro recurso, que será valorado por los equipos técnicos especializados.

Becas Comedor 2021-2022